Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wordt u onderzocht door een zorgverlener, dan is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De WGBO beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg en heeft de bescherming van de cliënt tot doel.

Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

 

Voor welke zorg geldt de WGBO?

De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook verpleging, verzorging en nazorg. Zorg die wordt gegeven in een GGZ-instelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg valt ook onder de WGBO.

 

Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst?

De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt, zodra er een intake is geweest.

Welke rechten en plichten heeft de cliënt?

Volgens de WGBO hebben cliënten de volgende rechten:

  • recht op informatie over de medische situatie
  • toestemming geven voor een medische behandeling
  • recht op inzage in het medisch dossier
  • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
  • recht op vrije artsenkeuze
  • vertegenwoordiging voor cliënten die niet zelf kunnen beslissen

De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen.

Informatie en advies

Heeft u vragen over uw rechten in de zorg of wilt u advies op het gebied van zorg? U kunt terecht bij adviespunt zorgbelang:  http://www.zorgbelang-nederland.nl