Bedrijfsoefentherapie

De Arbowet en oefentherapie Cesar
Sinds de invoering van de Arbowet is de vraag naar bedrijfsoefentherapeuten Cesar ter deskundige advisering op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsreïntegratie sterk toegenomen.
Jaarlijks vallen veel arbeidskrachten kort of langdurig uit wegens arbeidsrelevante klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.
De oefentherapie Cesar is een paramedische behandel­methode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewe­gingspatroon.
Het doel van de therapie valt kort samen te vatten in: bevorderen van de lichamelijke gezondheid door de mens te leren hoe hij zo goed en gezond mogelijk kan bewegen binnen zijn individuele mogelijkheden en omstandigheden; oftewel werken aan de balans tussen belasting en belast­baarheid.

Oefentherapie en bedrijven
De bedrijfsoefentherapeut heeft na de erkende HBO­opleiding oefentherapie Cesar een aanvullende oplei­ding gehad en speelt een fundamentele rol bij de uitvoering van het Arbobeleid, vooral daar waar een relatie bestaat tussen werkhouding, fysieke belasting en arbeidsongeschiktheid.
Vaak wordt gekozen voor een multidisciplinaire aanpak waarbij de bedrijfsoefentherapeut samenwerkt met dis­ciplines binnen de Arbodienst, zoals de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijkwerk, etc.

Bedrijfsoefentherapie
De bedrijfsoefentherapeut Cesar is toonaangevend binnen dit vakgebied, omdat hij of zij gespecialiseerd is in het ana­lyseren van houdingen en bewegingen en het aanleren van goede bewegingsgewoonten en toepassing hiervan in de specifieke werksituatie. Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving plaats. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever kan de bedrijfsoefentherapeut worden ingezet voor:

Knelpuntenanalyse
Door middel van observaties, video-opnamen, vragen­lijsten en metingen worden de werkplek en het gebruik daarvan onderzocht en geanalyseerd.

Advisering en voorlichting
Bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.

Training
Alleen aanpassen van de werkplek is onvoldoende, het op gang brengen van het bewustwordingsproces bij de werk· nemer is minstens zo belangrijk. De werknemer zèlf moet gezond gedrag gaan vertonen en goed gebruik willen leren maken van de hulpmiddelen.

Reïntegratie
In samenwerking met de Arbodienst of het reïntegratie­bureau kan de bedrijfsoefentherapeut zorgen voor een optimale reïntegratie. Een goede start is belangrijk om te voorkomen dat klachten terugkeren.

De bedrijfsoefentherapeut is deskundig in:

  • het uitvoeren van werkplekonderzoek/knelpunten­analyse
  • advisering en voorlichting geven bij het inrichten enlof aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulp­middelen op ergonomisch gebied
  • het maken van op maat gesneden scholings- en trai­ningsprogramma’s
  • het geven van voorlichting en training: individueel en in groepsverband
  • het aanbieden van trainingsprogramma’s met een specifiek thema: bukken en tillen, stresspreventie, RSI, ademhalings- en ontspanningsprogramma’s, etc.

Het resultaat

  • de werknemer wordt zich bewust van zijn bewegingsgewoonten en van de relatie tussen zijn bewegingspatroon en het ontstaan van lichamelijke klachten
  • inzicht van de werknemer in de persoonlijke risico­factoren en de mogelijkheden om deze positief te beïnvloeden
  • er wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige hulpmiddelen en meubilair
  • hierdoor preventie ziekteverzuim, een verminde­ring van lichamelijke klachten en een verbeterde fysieke belastbaarheid

Verwijzing en vergoedingen
Over de vergoeding van bedrijfsoefentherapie worden onderling afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en de bedrijfsoefentherapeut middels een offerte. Trainingen door de bedrijfsoefentherapeut kunnen in aanmerking komen voor scholingsaftrek en branchegerichte subsidies.